PREKIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Bendra informacija

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės:

1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir elektroninio prekių katalogo staliausirankiai.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes iš Pardavėjo prekių katalogo www.staliausirankiai.lt (toliau – Prekių katalogas).

1.2. Pardavėjas turi teisę daryti Taisyklių pakeitimus. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.

1.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo sudaryta.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Prekių kataloge išsirinkęs prekes, suformavęs prekių krepšelį, bei gavęs užsakymo patvirtinimą, t. y. sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, ją apmoka ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis, turi teisę užsakyti norimas prekes iš Prekių katalogo.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas privalo naudotis Prekių katalogu pagal paskirtį, nekenkdamas svetainės darbui ir stabiliam veikimui.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Prekių katalogo darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti svetainės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3. Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Prekių katalogo teikiamomis paslaugomis.

4.4. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

4.6. Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.


5. Atsiskaitymas už prekes.

5.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Prekių kataloge nurodytų būdų:

5.1.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu pagal išankstinę apmokėjimo sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas už prekes, pagal Pardavėjo atsiųstą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, atlikdamas mokėjimą, privalo nurodyti išankstinės sąskaitos numerį;

5.1.2. Atsiskaitymas per PaySera;

5.1.3. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais, pasiimant prekes sutartoje vietoje (tik Kauno mieste);


6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes Pirkėjui pristato siuntų tarnybos kurjeris arba Pardavėjo atstovas.

6.2. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.

6.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 – 14 kalendorinių dienų laikotarpį (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

6.4. Prekių, kurių svoris viršija 30 kg., iškrovimu privalo pasirūpinti Pirkėjas.

6.5. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjus siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų.

6.6. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pristatymu.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

7.3. Jei Pirkėjas yra nepatenkintas gautos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), prekė keičiama ar priimama iš Pirkėjo per 14 dienų terminą nuo prekių pristatymo. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

7.4. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.

7.5. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

7.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

7.7. Visais atvejais Prekės privalo būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke).

7.8. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

7.9. Pirkėjas galės pasinaudoti savo teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Prekių katalogo duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.3. Jei Pardavėjo Prekių kataloge yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Prekių kataloge nurodytu adresu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.